สาระภาพยนตร์

ลานดารา

จารุณี สุขสวัสดิ์

ลานดาราดวงที่ 15
6.09.51

มาลาริน บุนนาค

ลานดาราดวงที่ 14
2.08.51

โขมพัสตร์ อรรถยา

ลานดาราดวงที่ 13
2.08.51

พิศมัย วิไลศักดิ์

ลานดาราดวงที่ 12
1.08.51

อรัญญา นามวงษ์

ลานดาราดวงที่ 11
5.07.51

ปยุต เงากระจ่าง

ลานดาราดวงที่ 10
22.05.51

จักรกริช เปสตันยี

ลานดาราดวงที่ 9
22.05.51

ปริม บุนนาค

ลานดาราดวงที่ 8
22.05.51

สมบัติ เมทะนี

ลานดาราดวงที่ 7
22.05.51

ชาลี อินทรวิจิตร

ลานดาราดวงที่ 6
22.05.51