สาระภาพยนตร์

ลานดารา

มาลาริน บุนนาค

ลานดาราดวงที่ 14
2.08.51

โขมพัสตร์ อรรถยา

ลานดาราดวงที่ 13
2.08.51

พิศมัย วิไลศักดิ์

ลานดาราดวงที่ 12
1.08.51

อรัญญา นามวงษ์

ลานดาราดวงที่ 11
5.07.51

ปยุต เงากระจ่าง

ลานดาราดวงที่ 10
22.05.51

จักรกริช เปสตันยี

ลานดาราดวงที่ 9
22.05.51

ปริม บุนนาค

ลานดาราดวงที่ 8
22.05.51

สมบัติ เมทะนี

ลานดาราดวงที่ 7
22.05.51

ชาลี อินทรวิจิตร

ลานดาราดวงที่ 6
22.05.51

ประจวบ ฤกษ์ยามดี

ลานดาราดวงที่ 5
22.05.51