ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน

เชิด ทรงศรี

แหล่งค้นคว้าเฉพาะด้านภาพยนตร์ ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความวิทยานิพนธ์ เอกสารข้อมูลทางวิชาการ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถเรียกดูภาพเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นภาพยนตร์ข่าวสารคดี และภาพยนตร์ไทยเรื่องต่างๆ ที่หอภาพยนตร์ได้รวบรวมไว้นับหมื่นรายการในระบบ VOD

ค้นหา

สื่อโสตทัศน์และหนังสือเฉพาะด้านภาพยนตร์ภายในห้องสมุด
ค้นหา

นัดหมายล่วงหน้า

บริการนัดหมายสำหรับผู้ที่ต้องการรับชมภาพยนตร์ในระบบ VOD ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
นัดหมาย

การขอทำสำเนาภาพยนตร์

สำหรับผู้ที่ต้องการทำสำเนาภาพยนตร์ กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา
กรอกแบบฟอร์ม