สาระภาพยนตร์

ลานดารา

เยาวเรศ นิสากร

ลานดาราดวงที่ 22
11.10.51

ครรชิต ขวัญประชา

ลานดาราดวงที่ 21
8.10.51

ชินกร ไกรลาศ

ลานดาราดวงที่ 20
4.10.51

รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง

ลานดาราดวงที่ 19
4.10.51

ไกร ครรชิต

ลานดาราดวงที่ 18
4.10.51

จีราภา ปัญจศิลป์

ลานดาราดวงที่ 17
4.10.51

รวงทอง ทองลั่นธม

ลานดาราดวงที่ 16
4.10.51

จารุณี สุขสวัสดิ์

ลานดาราดวงที่ 15
6.09.51

มาลาริน บุนนาค

ลานดาราดวงที่ 14
2.08.51

โขมพัสตร์ อรรถยา

ลานดาราดวงที่ 13
2.08.51