สาระภาพยนตร์

ลานดารา

สีเทา

ลานดาราดวงที่ 55
2.07.52

นิรุตติ์ ศิริจรรยา

ลานดาราดวงที่ 54
18.06.52

ภาวนา ชนะจิต

ลานดาราดวงที่ 53
13.06.52

อนุชิต สพันธ์พงษ์

ลานดาราดวงที่ 52
30.05.52

นพดล ดวงพร

ลานดาราดวงที่ 51
30.05.52

อมรา อัศวนนท์

ลานดาราดวงที่ 50
23.05.52

ยอดชาย เมฆสุวรรณ

ลานดาราดวงที่ 49
28.03.52

ศันสนีย์ สมานวรวงศ์

ลานดาราดวงที่ 48
28.03.52

ลักษมี เพ็ญแสงเดือน

ลานดาราดวงที่ 47
28.03.52

สุพรรษา เนื่องภิรมย์

ลานดาราดวงที่ 46
20.03.52