สาระภาพยนตร์

ลานดารา

สุริยา เยาวสังข์

ลานดาราดวงที่ 196
13.05.66

รัชวิน วงศ์วิริยะ

ลานดาราดวงที่ 195
11.02.66

จันทร์จิรา จูแจ้ง

ลานดาราดวงที่ 194
24.09.65

ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย

ลานดาราดวงที่ 193
24.09.65

วาสนา พูนผล

ลานดาราดวงที่ 192
20.03.64

ปวีณา ชารีฟสกุล

ลานดาราดวงที่ 191
20.03.64

นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร

ลานดาราดวงที่ 190
20.03.64

เจษฎาภรณ์ ผลดี

ลานดาราดวงที่ 189
28.11.63

เพชรา เชาวราษฎร์

ลานดาราดวงที่ 188
18.01.63

วิทยา ปานศรีงาม

ลานดาราดวงที่ 187
13.07.62