สิ่งของที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์จัดเก็บ

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำโดยคนไทย หรือเกี่ยวกับคนไทยหรือประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์เล่าเรื่อง ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สมัครเล่น หนังบ้าน ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ทดลอง ภาพยนตร์เพื่อการศึกษาและ ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่บันทึกด้วยวัสดุประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ยังอนุรักษ์ จัดเก็บสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ด้วย ณ ปัจจุบัน ประเภทสื่อที่หอภาพยนตร์จัดเก็บมีดังนี้

ฟิล์มภาพยนตร์

ฟิล์มภาพยนตร์เป็นสื่อที่เปราะบางเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องได้รับการดูแลจัดเก็บในห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หอภาพยนตร์นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อนุรักษ์ภาพยนตร์ของประเทศ และมีกระบวนการอนุรักษ์ตามหลักมาตรฐานสากลหอภาพยนตร์อื่นที่มีอยู่ทั่วโลก

ภาพยนตร์รูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัล

ไฟล์ดิจิทัลเสี่ยงต่อการสูญหายหากไม่เก็บอย่างถูกวิธี ควรจัดเก็บหลายสำเนา และต่างสถานที่หอภาพยนตร์ได้พัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลให้ทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

สื่อบันทึกภาพและเสียงประเภทต่าง ๆ

สื่อบันทึกภาพและเสียงประเภทต่างๆ เสี่ยงต่อการเปิดไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องเปิด หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์เครื่องเล่น แต่ละประเภทไว้ เพื่อแปลงสัญญาณเป็น ไฟล์ดิจิทัลสำหรับการอนุรักษ์ต่อไป

สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ต้องจำแนกประเภทของวัสดุ เพื่ออนุรักษ์และจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสม

หน่วยกู้หนัง

ทีมปฏิบัติการเชิงรุก

การบริจาค

ภาพยนตร์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ไทยให้หอภาพยนตร์นำไปอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อหน่วยกู้หนังได้ที่

02 482 2013-14

filmrescue

acquisition@fapot.org

บริจาคภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ไทย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน