เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

ตำแหน่งงานว่าง

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของ...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด
29 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำ...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ บัดนี้หอภาพ...

อ่านรายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนต...

อ่านรายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภา...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้การดำเ...

อ่านรายละเอียด
10 ตุลาคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของ...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑....

อ่านรายละเอียด
29 กันยายน 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของ...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด
7 สิงหาคม 2566

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ไ...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตําแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยน...

อ่านรายละเอียด
21 กรกฎาคม 2566

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ บัดนี้การดํา...

อ่านรายละเอียด
12 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์แล...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด
1 พฤษภาคม 2566

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ไ...

ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกําหนดวัน เวล...

อ่านรายละเอียด
24 เมษายน 2566

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

อ่านรายละเอียด
30 มีนาคม 2566

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ไ...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุจำน...

อ่านรายละเอียด
24 มีนาคม 2566

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องขยายเวลารับส...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน...

อ่านรายละเอียด
16 มีนาคม 2566

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด
7 มีนาคม 2566

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์แล...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่ง นักจัดกิจกรรม...

อ่านรายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จานว...

อ่านรายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เ...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด
4 มกราคม 2566

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตำแ...

อ่านรายละเอียด
29 ธันวาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่...

ประกาศ  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด
21 ธันวาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 

อ่านรายละเอียด
7 ธันวาคม 2565

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตำแ...

อ่านรายละเอียด
26 กันยายน 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนร...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด
21 กันยายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพน...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ต่ำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด
19 กันยายน 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดกิจ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

อ่านรายละเอียด
12 กันยายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง น...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

อ่านรายละเอียด
30 สิงหาคม 2565

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิล...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด
5 สิงหาคม 2565

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์แล...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด
5 กรกฎาคม 2565

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด
5 กรกฎาคม 2565

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนว...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)    ดังต่อไปนี้       ...

อ่านรายละเอียด
12 มกราคม 2565

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวน...

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
23 ธันวาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง นัก...

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

อ่านรายละเอียด
8 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1...

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
1 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่...

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
7 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
18 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างฉายภ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด
10 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ 

อ่านรายละเอียด
5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์...

ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ช...

อ่านรายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด
22 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด
3 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตราคุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31   แห่งพระราช...

อ่านรายละเอียด
14 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ

อ่านรายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ตำแหน่ง นักจัดการส...

อ่านรายละเอียด
22 มกราคม 2563

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิ...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี...

อ่านรายละเอียด
16 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง1. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.25602. งานจัดซื้อจัดจ้าง2.1 ขออ...

อ่านรายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้า...

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่หัวข้อเอกสารเพิ่มเติม ด้านล่างนี้

อ่านรายละเอียด