เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

ประธาน

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

ม.ล. วราภา อุกฤษณ์

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

นายประวิทย์ แต่งอักษร

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

นายนนทรีย์ นิมิบุตร

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

ดร. มารุต บูรณรัช

ประวัติโดยย่อ
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติโดยย่อ
กรรมการ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติโดยย่อ

คณะอนุกรรมการหอภาพยนตร์

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

นายประวิทย์ แต่งอักษร

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

รองประธานอนุกรรมการ

ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย

อนุกรรมการ

นางสาวพจนี เอนกวนิช

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

อนุกรรมการ

นายก้อง ฤทธิ์ดี

อนุกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

ประธาน

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

รองประธาน

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อนุกรรมการ

นายธมิตรชัย บุรีเลิศ

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

อนุกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

อนุกรรมการ

นายศุภจิต คงประชา

อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส

ประธานกรรมการ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

กรรมการ

นางพรรณี ลิ้มศิริวัฒน์

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เลขานุการ


คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

รองประธานอนุกรรมการ

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อนุกรรมการ

นายธมิตรชัย บุรีเลิศ

อนุกรรมการ

นายวิริยะ รามสมภพ

อนุกรรมการ

นางวสาวอัญชลี ทำนุรัฐ

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวผุสดี เนียมจีน

ผู้ช่วยเลขานุการ