สาระภาพยนตร์

ลานดารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ลานดาราดวงที่ 186
22.06.62

พีท ทองเจือ

ลานดาราดวงที่ 185
20.04.62

ภิญโญ ทองเจือ

ลานดาราดวงที่ 184
20.04.62

แก่นใจ มีนะกนิษฐ์

ลานดาราดวงที่ 183
26.01.62

อาคม มกรานนท์

ลานดาราดวงที่ 182
6.12.61

วิน วิษณุรักษ์

ลานดาราดวงที่ 181
6.10.61

ไกรสร แสงอนันต์

ลานดาราดวงที่ 180
14.07.61

จันทรา ชัยนาม

ลานดาราดวงที่ 179
24.03.61

สืบเนื่อง กันภัย

ลานดาราดวงที่ 178
10.02.61

ศรีไศล สุชาตวุฒิ

ลานดาราดวงที่ 177
4.11.60