โรงหนังโรงเรียน

"โรงหนังโรงเรียน" คือ กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการใช้ชีวิตในวิถีสังคม โดยมีรูปแบบกิจกรรมคือ การเปิดโอกาสให้โรงเรียนนำนักเรียนมาชมภาพยนตร์ร่วมกัน ภาพยนตร์ที่จัดฉายนั้นถูกคัดเลือกมาทั้งทางด้านเนื้อหา มีประเด็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีความสนุกสนานและจัดแบ่งตามช่วงชั้นการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมหรือนักเรียนแต่ละช่วงชั้น

กิจกรรมนี้เปิดรับนักเรียนมาเข้าชมภาพยนตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมปลายเนื่องจากหอภาพยนตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ ในระบบโรงเรียนให้เรียนรู้อย่างซึมซับในวิชาการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งวิชาที่หอภาพยนตร์ฯสามารถสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนได้ก็คือการไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เพราะหอภาพยนตร์ มีโรงภาพยนตร์ในสภาพใกล้เคียงที่สุดกับโรงภาพยนตร์จริงๆ ในสังคม การชมภาพยตร์เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ หอภาพยนตร์ฯ หวังผลให้เด็กนักเรียนที่มาร่วกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนค่อยๆ ซึมซับการดูหนังเพื่อการเรียนรู้ โดยการได้ดูได้ฟัง ได้เห็นได้ยิน ได้คิด ได้ถาม ได้ค้น ได้พบ ได้รู้ได้เข้าใจ ได้บอกได้เล่า ซึ่งเป็นไปตามหลัก สุจิปุลิ ฟัง-คิด-ถาม-เขียน ของการศึกษาแต่โบราณของเรานั่นเอง

รายชื่อภาพยนตร์
กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0 2482 2013-15 ต่อ 1308 หรือ 086-386-3313 (สถาบันหนังไทย)

faschoolcinema@fapot.or.th

www.facebook.com/thaicinemaschool