สาระภาพยนตร์

ลานดารา

พิศมัย วิไลศักดิ์

ลานดาราดวงที่ 12
1.08.51

อรัญญา นามวงษ์

ลานดาราดวงที่ 11
5.07.51

ปยุต เงากระจ่าง

ลานดาราดวงที่ 10
22.05.51

จักรกริช เปสตันยี

ลานดาราดวงที่ 9
22.05.51

ปริม บุนนาค

ลานดาราดวงที่ 8
22.05.51

สมบัติ เมทะนี

ลานดาราดวงที่ 7
22.05.51

ชาลี อินทรวิจิตร

ลานดาราดวงที่ 6
22.05.51

ประจวบ ฤกษ์ยามดี

ลานดาราดวงที่ 5
22.05.51

สุเทพ วงศ์กำแหง

ลานดาราดวงที่ 4
22.05.51

ดอกดิน กัญญามาลย์

ลานดาราดวงที่ 3
22.05.51