เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16

image

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หัวข้อประจำปีนี้ คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) อันมีที่มาจากองค์กรสหประชาชาติได้จัดทำเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน มุ่งหวังให้โลกเกิดความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) 


ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME