นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาภาพยนตร์จาก University of East Anglia ในสหราชอาณาจักร 
ประวัติการทำงาน
  • ปัจจุบันดูแลฝ่ายบริหารกลาง กลยุทธ์และการวางแผน
  • สถาบันภาพยนตร์ไทย
  • คณะทำงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นและวิดีโอของไทย 
  • เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานชาติศาลายา
  • เทศกาลภาพยนตร์เงียบแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
  • sanchai_c@fapot.or.th
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 2616