นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

อายุ 0 ปี
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)