นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2535 ระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปี 2543 ปริญญาโท Master in Film Studies (Film Archive option), University of East Anglia, UK
  • ปี 2545 ทุนปัญญาชนสาธารณะ Nippon Foundation 
ประวัติการทำงาน
  • 2536 นักวิจารณ์ภาพยนตร์​ นืตยสารฟิล์มวิว
  • 2537 สถาบันอบรมนักข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
  • 2540- 2551 มูลนิธิหนังไทย
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารของสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ(FIAF)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
  • chalida@fapot.org
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 2616