นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2535 ระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปี 2543 ปริญญาโท Master in Film Studies (Film Archive option), University of East Anglia, UK
ประวัติการทำงาน
  • นักวิจารณ์ภาพยนตร์​ นืตยสารฟิล์มวิว
  • สถาบันอบรมนักข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
  • มูลนิธิหนังไทย
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)