การขอใช้บริการสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์

1. ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์ สามารถมากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายล่วงหน้าในการใช้บริการที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
2. ผู้ที่มีความประสงค์จะทำสำเนาสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์  ที่อยู่ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

  2.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในการทำสำเนาสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์

  2.2 เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมด

  2.3 ในกรณีที่เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์และยังมีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และส่งเอกสารการได้รับอนุญาตมาให้หอภาพยนตร์ก่อน

  2.4 อัตราค่าบริการทำสำเนา

   - ภาพนิ่ง โปสเตอร์ โชว์การ์ด ความละเอียด 300 dpi 500 บาท/รูป

   - เอกสารความละเอียด 150 dpi 10 บาท/แผ่น

   - ค่าถ่ายเอกสาร ราคา 5 บาท/แผ่น

  2.5 กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายพิจารณาลดหย่อนตามความเหมาะสม โดยต้องมีหนังสือจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนั้น ยืนยันว่ามิได้นำสิ่งเกี่ยวเนื่องนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์นั้นจะต้องมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ของหอภาพยนตร์ปรากฏอยู่

  2.6 ท่านสามารถอ่านหลักเกณฑ์รายละเอียดทั้งหมดได้ที่ <<คลิก>>


ประเภทของสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ แบ่งออกได้ ดังนี้

1. สูจิบัตรภาพยนตร์

2. แฮนด์บิล

3. ภาพนิ่ง

4. บทภาพยนตร์

5. บทพากย์

6. เอกสารจดหมายเหตุบุคคลและองค์กร

7.โปสเตอร์ภาพยนตร์

8.โชว์การ์ดภาพยนตร์

9. นิตยสาร วารสาร

10. ข่าวตัด


กรอกแบบฟอร์มทำสำเนาสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์  <<คลิก>>