ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ จำนวน  1  อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

(1) ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ไทย

(2) ทำเครื่องมือช่วยค้นภาพยนตร์

(3) ดูภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์และกำหนดหัวเรื่องภาพยนตร์ ลงข้อมูลในระบบสืบค้นอัตโนมัติและระบบวีดีทัศน์ตามคำขอ

(4) ให้บริการข้อมูลภาพยนตร์และบริหารจัดการคลังข้อมูลภาพยนตร์

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

(1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

(3) สามารถใช้ภาษาไทยทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

(4) สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ได้ดี

(5) มีความรู้ ความสนใจด้านภาพยนตร์ 

(6) มีความรู้ ความสนใจในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

(7) มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและการลงข้อมูลบรรณานุกรมตามมาตรฐาน

การรับสมัคร

1. หลักฐานประกอบการสมัคร 

         1.1  ใบสมัครตามรูปแบบที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กำหนด

         1.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

         1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

         1.4  สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 

               ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันที่ปิด 

               รับสมัคร)    

         1.5  เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) 

         1.6  ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

         1.7  หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)

         1.8  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-482-2014 ต่อ 101


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร

22 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64  กิจกรรม

เรียนออนไลน์วิชา Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร ศุกร์ที่ 22 มกราคมนี้ที่เพจหอภาพยนตร์แม้ภาพยนตร์เรื่อง Vertigo ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก พร้อมการบรร...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ท...

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้นหอภาพยนตร์...

อ่านรายละเอียด

มาตรการให้บริการห้องสมุดและโสตทัศน์ เชิด ทรงศ...

11 ม.ค. 64  ข่าวสาร

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุก...

อ่านรายละเอียด