ร่วมงานกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สมัครงาน

**File .jpg / .png ขนาดไม่เกิน 1 mb.
**File .doc / .pdf ขนาดไม่เกิน 10 mb.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กรณีไม่มีข้อมูลในช่องดังกล่าวให้ใส่เครื่องหมาย -


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
บัตรประชาชน
วันที่ออกบัตร
วันหมดอายุ
น้ำหนัก
ส่วนสูง
การติดต่อ
มือถือ
โทรศัพท์
อีเมลล์
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

ประวัติการศึกษา
ม.ต้น
วุฒิ
สาขา
สถานศึกษา
ปีที่เข้า
ปีที่จบ
เกรด
ม.ปลาย / ปวช
วุฒิ
สาขา
สถานศึกษา
ปีที่เข้า
ปีที่จบ
เกรด
ปวส/อนุปริญญา
วุฒิ
สาขา
สถานศึกษา
ปีที่เข้า
ปีที่จบ
เกรด
ปริญญาตรี
วุฒิ
สาขา
สถานศึกษา
ปีที่เข้า
ปีที่จบ
เกรด
ปริญญาโท
วุฒิ
สาขา
สถานศึกษา
ปีที่เข้า
ปีที่จบ
เกรด
ปริญญาเอก
วุฒิ
สาขา
สถานศึกษา
ปีที่เข้า
ปีที่จบ
เกรด
อื่นๆ
วุฒิ
สาขา
สถานศึกษา
ปีที่เข้า
ปีที่จบ
เกรด

กิจกรรมระหว่างการศึกษา 
ระดับการศึกษา
กิจกรรม

ประวัติการอบรม  
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลา

ประวัติการทำงาน  
วันที่เข้า
วันที่ออก
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เงินเดือน
ความรับผิดชอบ
เห็นผลที่ลาออก
ประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร

ความสามารถพิเศษ
ภาษา
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษา
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษา
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
พิมพ์ดีดไทย (คำ/นาที)
พิมพ์ดีดอังกฤษ (คำ/นาที)
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ความชำนาญ
โปรแกรม
ความชำนาญ
โปรแกรม
ความชำนาญ

บุคคลอ้างอิง 
กรุณาระบุชื่อบุคคลอ้างอิงในที่ทำงานเดียวกับท่าน ตามประวัติการทำงานที่กรอกข้างต้น
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
บริษัท/หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าจริงทุกประการ หากภายหลังหอภาพยนตร์พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้หอภาพยนตร์เลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนใดๆ
ข้าพเจ้ายินยอมให้หอภาพยนตร์นำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการสมัครงานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายินยอมให้หอภาพยนตร์ เก็บข้อมูลและเอกสารประกอบของข้าพเจ้าไว้ในระบบของหอภาพยนตร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อไป
ข้าพเจ้ายินยอมให้หอภาพยนตร์เผยแพร่ข้อมูลของข้าพเจ้าในช่องทางสื่อออนไลน์ใดๆที่หอภาพยนตร์เห็นสมควรทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบข่าวเกี่ยวกับการสมัครงาน