อบรมครูวิชาภาพยนตร์ กิจกรรมระหว่างหอภาพยนตร์และครู เพื่อส่งผ่านองค์ความรู้สู่นักเรียนด้วย "วิชาภาพยนตร์"

การนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่หอภาพยนตร์ได้พยายามผลักดันเพื่อส่งเสริมให้ภาพยนตร์ เครื่องมือในการเรียนรู้ที่ดียิ่งของมนุษย์ได้กลับเข้าไปมีบทบาทในโรงเรียนอันเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักของสังคมมากขึ้น หอภาพยนตร์จึงได้เปิดอบรมให้ความรู้แก่ครูที่ต้องการนำวิชาภาพยนตร์ไปปรับใช้สอนในโรงเรียนของตนเอง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้เหมาะสมกับช่วงภัยโควิด-19 ด้วยการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 

--------- โดย นิศานาถ ไทรทองคำ

*ตีพิมพ์ครั้งแรกในจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ 58 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 


นอกจากภารกิจด้านการอนุรักษ์และขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์แล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดำเนินการก็คือ การผลักดันส่งเสริมให้ภาพยนตร์ เครื่องมือในการเรียนรู้ที่ดียิ่งของมนุษย์ได้กลับเข้าไปมีบทบาทในโรงเรียนอันเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักของสังคมมากขึ้น ด้วยการผลักดันให้มีการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งหวังให้เป็นวิชาที่ช่วยให้นักเรียนที่คุ้นเคยกับการชมสื่อภาพเคลื่อนไหวหรือภาพยนตร์ดีอยู่แล้ว ได้เรียนรู้ที่จะรู้จักภาพยนตร์ในแบบที่ถูกต้อง เข้าใจภาษาภาพยนตร์ เช่นเดียวกับเข้าใจภาษาในการพูด อ่าน เขียน เพราะภาพยนตร์มีศิลปะที่ผู้ชมอาจมองไม่เห็น หรือไม่สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งหากไม่เคยฝึกฝน เรียนรู้ 


เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2563 นี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดอบรมครูวิชาภาพยนตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 เมษายนที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์แก่ครูที่ต้องการนำวิชาภาพยนตร์ไปใช้สอนในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากครูมากมายทั่วประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทำให้การพบปะพูดคุยกันต้องงดชั่วคราว จึงได้ปรับรูปแบบการอบรม ณ หอภาพยนตร์ฯ สู่การอบรมออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้เขียนตำราวิชาภาพยนตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน อาจารย์สอนภาพยนตร์และนักวิจารณ์ชั้นครู และโดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ ผู้ริเริ่มแนวคิดวิชาภาพยนตร์และการนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน มาเป็นวิทยากรพูดคุยให้คำแนะนำกับครูวิชาภาพยนตร์ทั้งสิ้น 27 คนจาก 19 จังหวัด คณะผู้จัดกิจกรรมได้รวบรวมความคิดเห็นเพียงบางส่วนต่อการจัดงานและแนวทางการนำความรู้ไปใช้ในโรงเรียนมาไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ ความใฝ่ฝัน ที่จะมาร่วมมือกันสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณค่าผ่านการชมภาพยนตร์“รู้สึกดีใจครับที่ได้รับโอกาสมานั่งฟังสิ่งที่อาจารย์/ผู้เขียนแต่ละท่านเขียนลงในหนังสือ มันได้เติมบางอย่างที่เราเคยสงสัย หรือได้ฟัง ได้ดูหนังที่เป็นตัวอย่างในหนังสือก็ทำให้เราได้เข้าใจโลกของภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นครับ " 

“ขอขอบพระคุณทีมงานวิทยากรที่ให้ความรู้อบรมวิชาภาพยนตร์ จะนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดสอนวิชาภาพยนตร์สอดแทรกในรายวิชาแนะแนว กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต่อไปค่ะ”“รู้สึกดีใจและประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ทางภาพยนตร์เข้าสู่รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดีค่ะ”

“รู้สึกดีใจและยินดีที่ได้เข้าร่วมอบรมกับคณะวิทยากรเป็นอย่างมาก ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในโรงเรียน ช่วยให้สอดแทรกกิจกรรมในชุมนุมหนังสั้นได้เยอะเลย”
“เป็นการจัดการอบรมที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ของภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี ทีมงานถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ต่อการนำไปสร้างเป็นบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมได้ ซึ่งลึก ๆ แล้ว รายวิชานี้เป็นการรวมศาสตร์แทบทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกันเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ภาษา การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนถึงขั้นวิพากษ์องค์ความรู้ที่ได้จากการดูภาพยนตร์”
 “เป็นการอบรมที่ใช้ระบบออนไลน์ที่ถือว่าเป็นช่วงแรก ๆ เลย ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโคโรนาไวรัส COVID-19 เป็นการอบรมที่ครบกระบวนการ แม้ว่าไม่ได้เจอกันแบบ face to face แต่ก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย และได้ชมหอภาพยนตร์โดยมีวิทยากรแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ด้านภาพยนตร์โดยตรง การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นจากทุกคน ขอบคุณอาจารย์และวิทยากรทุกท่านในการอบรมครั้งนี้ แนวทางที่จะนำไปปรับใช้ คือ ใช้สอนนักเรียนในวิชาชุมนุมที่เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ม.4-6 จัดอบรมให้กับกลุ่มนักเรียนที่สนใจด้านวิชาภาพยนตร์ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย จัดอบรมให้ความรู้กับครูกลุ่มสาระอื่น ๆ เป็นการบูรณาการความรู้ในเนื้อหารายวิชากับวิชาภาพยนตร์ครับ”

“เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางด้านภาพยนตร์ให้กว้างและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้มุมมองที่มีต่อภาพยนตร์เปลี่ยนไป และอยากนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 1/2563 นี้ ผมได้ทำการเปิดรายวิชาภาพยนตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิชาเพิ่มเติม โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ครับ”

“ขอขอบคุณทีมงานและผู้ติดต่อประสานงานที่ได้ติดต่อกลับมาว่าจะมีการอบรมผ่านออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ความอยากเข้าอบรมยังมีหวังอยู่ ตอนแรกก็คิดว่าคงงดไปเลย ประเด็นต่อมาคือ วิทยากรถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ได้ละเอียดลึกซึ้ง ชัดเจน และเป็นกันเองมากครับ เหมือนผมกลับเข้าไปนั่งในคลาสเรียนสมัย ป.ตรี เลย ส่วนเนื้อหาและความรู้ที่ถ่ายทอดมานั้นผมจะนำไปปรับและประยุกต์ใช้สอนเด็กให้ได้รู้จักภาพยนตร์ให้มากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยด้วยครับ”
“เป็นการจัดการอบรมที่มีประโยชน์มาก ๆ ครับ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาภาพยนตร์ได้จริง การอบรมมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองวิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ขอบคุณหอภาพยนตร์อีกครั้งครับที่จัดการอบรมที่ดีเช่นนี้ และขอความอนุเคราะห์จัดการอบรมลักษณะเช่นนี้ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ" “เรายังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังขับเคลื่อนชีวิตด้วยความหลงใหลในเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์เสมอมาไม่เคยเปลี่ยน การอบรมครั้งนี้ทำให้เราได้เติมไฟในชีวิต ได้เรียนรู้โลกที่กว้างขึ้น เนื้อหาที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นแนวคิดของผู้ที่อยู่ในวงการจริง ๆ และจะเอาสิ่งที่ได้ไปใช้แลกเปลี่ยนกับเด็ก ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสานฝันของพวกเขาค่ะ”
ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้อบรมเนื่องจากโรคโควิด-19 ทางทีมงานก็หาวิธีอบรมในรูปแบบออนไลน์ ตลอดเวลาที่อบรมทำให้ได้รู้ว่าภาพยนตร์ไม่ใช่แต่สื่อบันเทิง ยังมีศิลปะของภาพให้สื่อสารระหว่างผู้กำกับและผู้ชม ผมต้องขอขอบพระคุณทีมงานวิทยากรที่ให้ความรู้กันอย่างเต็มที่ และจะนำความรู้ที่ได้ไปสู่บทเรียนวิชาภาพยนตร์ต่อไปครับ”


ครู–อาจารย์ที่สนใจสอนวิชาภาพยนตร์ หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิชาภาพยนตร์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ 02-482-2014 ต่อ 110 หรือ faschoolcinema@fapot.org  สมุดภาพร่างหนังเรื่องแรกของ สัตยาจิต เรย์

29 ก.ค. 63  บทความ

ชวนอ่าน The Pather Panchali Sketchbook  สมุดภาพร่างหนังเรื่องแรกของสัตยาจิต เรย์ กำกับภาพยนตร์คนสำคัญของอินเดีย ที่ให้ความสำคัญเรื่องความหลา...

อ่านรายละเอียด

Uncle Boonmee: 10 Years Later

16 ก.ค. 63  บทความ

พูดคุยกับอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับหนังไทยคนสำคัญ ผ่านการสนทนาออนไลน์ ในวาระครบรอบ 10 ปี ลุงบุญมีระลึกชาติ ได้รับรางวัลปาล์มทองจากเทศกาลภา...

อ่านรายละเอียด

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ในภาพยนตร์

14 ก.ค. 63  บทความ

บางส่วนของภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ที่บันทึกชีวิตและการทำงานของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในหน้าประวั...

อ่านรายละเอียด

คำโฆษณาหนังโปรแกรมสุดท้ายที่สกาลา ของ สุชาติ...

2 ก.ค. 63  บทความ

รู้จักกับ สุชาติ วุฒิวิชัย ครีเอทีฟคนสำคัญของเมืองไทย ผู้ร่วมงานกับบริษัทเอเพกซ์มายาวนานกว่า 50 ปี ทั้งในฐานะคนจัดโปรแกรมหนังและประชาสัมพันธ์ ทั้งยังม...

อ่านรายละเอียด

La Scala ลา สกาลา บทอำลาโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลน...

28 มิ.ย. 63  บทความ

เรื่องราวของสกาลา โรงภาพยนตร์อันโอ่อ่าที่เคยเป็น “ราชาโรงหนังแห่งสยาม” จากสถานที่ที่เคยเปรียบเสมือนสโมสรอันหรูหราให้ผู้คนได้นัดกันแต่งตัวสวยงามเพื่อ...

อ่านรายละเอียด

New Normal ภาพยนตร์ในเมืองไทย

26 มิ.ย. 63  บทความ

สถานการณ์ภาพยนตร์ในเมืองไทย ท่ามกลาง New Normal หรือ “ความปรกติใหม่” ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกฎระเบียบของสังคม การเว้นระยะห่าง และมาตรการการให้บร...

อ่านรายละเอียด