สำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570"

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570" ที่จะนำไปประกอบการออกแบบ แนวคิดและการจัดทำเป้าหมาย  โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการของหอภาพยนตร์ในอนาคต ตามแผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ฯ ฉบับที่ 4 สำหรับปี 2566 – 2570


เพื่อให้ได้ข้อมูล เสียงสะท้อน และความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของหอภาพยนตร์ฯ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการนี้ หอภาพยนตร์ จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570" 👉 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 


กรอกข้อมูลความคิดเห็นและอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://forms.gle/SbiJfFbPG2R5r5mQ9

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานซ่อม...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแห...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ต่ำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแห...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

อ่านรายละเอียด