เปิดเสนอรายชื่อภาพยนตร์ ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 12

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมเสนอชื่อหนังไทยในดวงใจของท่านที่เป็น ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ แต่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าบันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำที่สำคัญของประเทศไทย หรือมีคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ อย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธพลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกว้าง อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียม ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อนำไปเป็นส่วนในการพิจารณาคัดเลือก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 และจะประกาศรายชื่อภาพยนตร์ในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 4 ตุลาคม 2565 นี้


สำหรับผู้ร่วมเสนอรายชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด หอภาพยนตร์จะมีของที่ระลึกกิจกรรม เพื่อขอบคุณที่ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยโดยทางหอภาพยนตร์จะจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ (จำนวนจำกัด)  ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2565


<<คลิกเพื่อเสนอรายชื่อ>>


เงื่อนไขการเสนอรายชื่อ

-  เสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยท่านละ 1 เรื่อง พร้อมเหตุผลประกอบ

-  ภาพยนตร์ที่เสนอรายชื่อต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติไปแล้ว*

-  ต้องเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ 

-  ระบุที่อยู่ในการจัดส่งข้องที่ระลึกให้ครบถ้วน


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ 

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ

2. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์

เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์

3. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้น ไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ

4. บูรณภาพ

คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่างๆ

5. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน

เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

6. อิทธิพลต่อคนและสังคม

ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน


*การเสนอรายชื่อภาพยนตร์ต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติแล้ว ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 

(แนะนำกดค้นหา Ctrl+f เพื่อตรวจสอบรายชื่อกับภาพยนตร์ที่ท่านเสนอ)


1. พระเจ้ากรุงสยามเสด็จฯ ถึงกรุงเบิร์น (2440)

2. [ร. 5 เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม] (2440)

3. VISIT OF THE PRINCE OF SIAM (1901) หรือ การมาเยือนของมกุฎราชกุมารแห่งสยาม (2444) 

4. [งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง] (2453)

5. [ภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่ 1] [2461]

6. [SIAMESE SOCIETY] [2463]

7. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (2468)

8. พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 (2469)

9. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2469 (2469)

10. [การเสด็จเลียบเมืองเหนือ ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM] (ส่วนที่ไม่ได้ใช้) (2470)

11. โชคสองชั้น (ส่วนที่ไม่ได้ใช้) (2470)

12. ช้าง CHANG: A DRAMA OF THE WILDERNESS (2470) 

13. [เด็กซนสมัย ร.7] [2470 - 2475]

14. [โสกันต์พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต] (2471)

15. VISIT OF SIAMESE BOY SCOUT TO JAPAN (2472)

16. [การถ่ายภาพยนตร์เสียงในฟิล์มครั้งแรกในสยาม] (2472)

17. แหวนวิเศษ (2472)  

18. ชมสยาม SEE SIAM (ไม่สมบูรณ์) (2473)

19. ชีวิตก่อน 2475 (2473)

20. เสด็จทอดพระเนตรมอญรำผี ปากลัด 1 มีนาคม พ.ศ. 2473 (2473) 

21. เสด็จอินโดจีน พ.ศ. 2473 (2473)

22. SOUND PATCH WORK (2473)

23. [พระราชพิธีโล้ชิงช้า] (2474) 

24. [แข่งขันกอล์ฟ 2474] (2474)

25. พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จักรีอันประดิษฐานมาครบ 150 ปี (2475)

26. แห่รัฐธรรมนูญ (2476)

27. การรับเรือตอร์ปิโด (2478)  

28. ปัตตานีในอดีต [2479]

29. เลือดชาวนา (เศษที่เหลืออยู่) (2479)

30. รั้วใหม่ทางทะเล เรือดำน้ำ แห่งราชนาวีสยาม กิจวัตรของทหารเรือดำน้ำไทยในญี่ปุ่น [พิธีปล่อยเรืออันรุ่งเรืองสดใส] [2479 - 2480]

31. [พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนนราชดำเนิน] (2480)

32. คล้องช้าง (2481)

33. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. 2481 (2481) 

34. ปิดทองหลังพระ (เศษที่เหลืออยู่) (2482)

35. ข้าวกำมือเดียว (2483)

36. พรายตะเคียน (2483)

37. พระเจ้าช้างเผือก (2484)

38. [รวมไทย] (2484) 

39. การเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นของคณะทูตไทยในการไปเจรจาตกลง การเรียกร้องดินแดนคืนจากรัฐบาล อินโดจีน ของฝรั่งเศส ถึงกรุงเทพพระมหานคร (2484)

40. งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบ วังสวนกุหลาบ (2484)

41. น้ำท่วมกรุงเทพ 2485 (2485)

42. ทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลก ครั้งที่ 2 (2487) 

43. การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย (2488) 

44. รัฐประหาร 2490 (2490) 

45. ทรายมาเป็นแก้ว [2493 – 2494] 

46. พันท้ายนรสิงห์  (2493)

47. คำสั่งคำสาป (ฉบับฟิล์ม 16 มม. [2494], ฉบับฟิล์ม 35 มม. (2497))

48. [อาจารย์ศิลป์ พีระศรี] [2494]

49. พี่ชาย (2494)

50. [ทหารไทยไปเกาหลี]  [2494 - 2495]

51. ทะเลรัก (2496)

52. ขนมเปี๊ยะของอากง (2496)

53. [จำเริญ-จิมมี่] (2497)

54. สันติ-วีณา (2497)

55. มรดกพระจอมเกล้า (2497)

56. กะเทยเป็นเหตุ (2497)

57. [ภาพยนตร์บริการข่าวสารไทย] (2497)

58. ห้วงรักเหวลึก (2498)

59. เหตุมหัศจรรย์ (2498) 

60. ชั่วฟ้าดินสลาย (2498)

61. พิธีเปิดป้าย พรรคเสรีมนังคศิลา 2 กุมภาพันธ์ 2499 (2499)

62. เศรษฐีอนาถา (2499)

63. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช  [2499]

64. โรงแรมนรก (2500)

65. กรุงเทพเมืองหลวงของเรา [2500] 

66. รักริษยา (ไม่สมบูรณ์) (2500)

67. โฆษณาพระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ  [2500]

68. หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่ [2500] 

69. BANGKOK METROPOLITAN BUSES AND TRUCKS [2501]

70. นิ้วเพชร (2501)

71. สวรรค์มืด (2501) 

72. [ภาพยนตร์โฆษณาสี่คิงส์] (2502)

73. แม่นาคพระโขนง (2502) 

74. ทะโมนไพร (2502)

75. เสด็จประพาสภาคใต้ (2502)

76. การชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่าง โผนกิ่งเพชร-ปาสคาล เปเรส พ.ศ. 2503 เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพ (2503) 

77. [คำปราศรัยในวันครบรอบปีที่ 2 แห่งการปฏิวัติ 20 ตุลาคม 2503] (ไม่สมบูรณ์) (2503)

78. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2503 (2503)

79. แพรดำ (2504)

80. มือโจร (2504) 

81. เรือนแพ (2504) 

82. สุรีรัตน์ล่องหน (2504)

83. ผีตองเหลือง (2505)

84. บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (2505) 

85. โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม ชุดหนูหล่อพ่อเขาพาไปดูหมี (2505) 

86. หลุมศพที่ลือไซต์ (2505) 

87. [การเดินขบวนของประชาชน นักเรียน กรณีเขาพระวิหารในจังหวัดนราธิวาส] (2505)

88. นิสิตพัฒนา (ไม่สมบูรณ์) (2505)

89. ไม้สัก [2505]

90. การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำทางทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ [2506]

91. ยุทธนา-ศิริพร YUTHANA UND SIRIPON MONCH AUF ZEIT [2506]

92. มวยไทย (2506)

93. พัฒนากร (2506)

94. โฆษณาเพียว [2506 - 2508]

95. ไทยไดมารู (2507)

96. เพลงเหย่อย (2507)

97. นางสาวโพระดก (2508)

98. ไฟเย็น (2508)

99. เงิน เงิน เงิน (2508) 

100. MISS UNIVERSE BEAUTY PAGEANT (2508)

101. ศึกบางระจัน (2509) 

102. เสน่ห์บางกอก (2509) 

103. เพชรตัดเพชร (2509) 

104. ผู้ชนะสิบทิศ [2509 - 2510] 

105. สายเลือดเดียวกัน [2509 - 2511]

106. กองพันจงอางศึก [2510] 

107. พยาธิตัวจี๊ด GNATHOSTOMA SPINIGERUM AND GNATHOSTOMIASIS IN THAILAND : 2510 (2510)

108. ยิงเป้านักโทษค้ายาเสพติด (2510)

109. [พิธีลงนามและคำประกาศในแถลงการณ์ร่วมการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้] (2510)

110. [เบื้องหลังหนังไทย เหนือเกล้า] (2510)

111. [หาบข้าว นวดข้าว สีข้าว แต่งงานภาคใต้] [2511 - 2512]

112. อีแตน (2511)

113. การเดินทางอันแสนไกล (2512)

114. งานศพนายอ๋องซิมผ่าย ถาวรว่องวงศ์ (2512) 

115. มิตรเก่าผู้กลับมา (2512)

116. ประมวลภาพเหตุการณ์สูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชา (2513)

117. มนต์รักลูกทุ่ง (2513)

118. โทน (2513)

119. อินทรีทอง (2513) 

120. จาริกานุสรณ์ (2514)

121. ไอ้ทุย (2514)

122. ดาไลลามะในสวนโมกข์ (2515) 

123. ชู้ (2515)

124. เขาชื่อกานต์ (2516) 

125. [โนราขุนอุปถัมภ์นรากร] (2516) 

126. ตลาดพรหมจารีย์ (2516)

127. ทอง (2516)

128. วิมานดารา (2517)

129. อนุทินวีรชน 14 ตุลา (2517)

130. พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนผู้เสียชีวิต ณ บริเวณท้องสนามหลวง 13 - 15 ตุลาคม 2517 (2517) 

131. หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์ (2517)

132. เทพธิดาโรงแรม (2517)

133. การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (2518)

134. [ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เยือนจีน] (2518)

135. ! อัศเจรีย์ (2519)

136. บันทึกเหตุการณ์ 6 ตุลา (2519)

137. ฟ้าเมืองไทย ฉลองขึ้นปีที่ 8 พุธ 7 เมษา 19 (2519)

138. วัยอลวน (2519) 

139. ชุมแพ (2519)

140. เพื่อนรัก (2520) 

141. มนต์รักแม่น้ำมูล (2520)

142. แผลเก่า (2520)

143. ทองปาน (2520)

144. ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (2520)

145. เมียหลวง (2521) 

146. เพลงรักเพื่อเธอ (2521)

147. ครูบ้านนอก (2521) 

148. เมืองในหมอก (2521) 

149. วัยตกกระ (2521)

150. [นิรโทษกรรม จำเลยคดี 6 ตุลา] [2521]

151. เลือดสุพรรณ (2522)

152. สุดสาคร (2522)

153. คนภูเขา (2522) 

154. คนกลางแดด (2522)

155. ไผ่แดง (2522)

156. รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า (2523) 

157. แก้ว (2523)

158. บ้านทรายทอง (2523) 

159. หลวงตา (2523)

160. เงาะป่า (2523)

161. ประชาชนนอก (2524)

162. สาย สีมา นักสู้สามัญชน (2524)

163. ลูกอีสาน (2525)

164. สำเพ็ง (2525)

165. เพื่อน-แพง (2526)

166. มือปืน (2526)

167. น้ำพุ (2527) 

168. วัยระเริง (2527)

169. ข้างหลังภาพ (2528)

170. ผีเสื้อและดอกไม้ (2528)

171. ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (2528)

172. ช่างมัน..ฉันไม่แคร์ (2529)

173. ด้วยเกล้า (2530)

174. สะพานรักสารสิน (2530)

175. บุญชูผู้น่ารัก (2531) 

176. ฉลุย (2531)

177. คนทรงเจ้า (2532)

178. ปุกปุย (2533) 

179. คนเลี้ยงช้าง (2533)

180. บ้านผีปอบ 2 (2533)

181. กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (2534)

182. เวลาในขวดแก้ว (2534)

183. อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป (2535)

184. ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด (2536)

185. กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (2537)

186. 2499 อันธพาลครองเมือง (2540) 

187. ฝัน บ้า คาราโอเกะ (2540)

188. กล่อง (2541)

189. คนจร ฯลฯ (2542) 

190. นางนาก (2542)

191. เรื่องตลก 69 (2542)

192. ฟ้าทะลายโจร (2543) 

193. ดอกฟ้าในมือมาร (2543)

194. บางระจัน (2543)

195. สตรีเหล็ก (2543)

196. มนต์รักทรานซิสเตอร์ (2544)

197. สุริโยไท (2544)

198. Goal Club เกมล้มโต๊ะ (2544)

199. 15 ค่ำ เดือน 11 (2545)

200. แฟนฉัน (2546)

201. องค์บาก (2546)

202. สุดเสน่หา (2546)

203. ทวิภพ (2547)

204. โหมโรง (2547) 

205. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2547)

206. หมานคร (2547)

207. สัตว์ประหลาด ! (2547)

208. มหา’ลัยเหมืองแร่ (2548)  

209. เกรซแลนด์ (2549)

210. ก้านกล้วย (2549) 

211. รักแห่งสยาม (2550)

212. FINAL SCORE 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ (2550)

213. สวรรค์บ้านนา (2552) 

214. ลุงบุญมีระลึกชาติ (2553)

215. พี่มากพระโขนง (2556)

216. MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY (2556)

217. วังพิกุล (2557)

218. เพลงของข้าว (2558)

219. อาปัติ (2558)

220. ฉลาดเกมส์โกง (2560)

221. แมลงรักในสวนหลังบ้าน (2560)


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด

KinoFest 2023

25 ก.ย. 66  ข่าวสาร

เทศกาล KinoFest กลับมาแล้ว!เทศกาล KinoFest เป็นเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเพื่...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด