พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

หนังไทยเรื่องใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2564


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมรับชมพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 4 ตุลาคม ที่ในปีนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ที่เพจหอภาพยนตร์แห่งนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โดยหลังจบพิธีประกาศขึ้นทะเบียนจะมีการเสวนาถึงภาพยนตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนในปีนี้กับตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ ได้แก่ 

1. กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 

2. กษิดิศ อนันทนาธร

3. ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์

4. ศรัณย์ ทองปาน

5. พรพิชิต พัฒนถาบุตร

ดำเนินรายการโดย โสภิต  หวังวิวัฒนา


ในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 11 ของกิจกรรมขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ ทำให้การเปิดให้ประชาชนเสนอรายชื่อภาพยนตร์ส่วนใหญ่ต้องเสนอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เสนอรายชื่อ 1,500 คน 317 เรื่อง ซึ่งได้นำมาให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร่วมกับภาพยนตร์อีกจำนวนหนึ่งที่คณะทำงานของหอภาพยนตร์คัดเลือกและเสนอพิจารณาตัดสินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2564


ด้วยสาเหตุของสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 หอภาพยนตร์ได้ใช้วิธีแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินชุดใหญ่จำนวน 38 ท่าน จากกรรมการซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติจากหลากหลายสาขาอาชีพในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาร่วมกับกรรมการใหม่อีกบางท่าน และให้ใช้วิธีลงคะแนนออนไลน์ มิได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหมือนที่ผ่านมา ปรากฏว่าคณะกรรมการตัดสินได้ลงคะแนนให้ภาพยนตร์จำนวน 11 เรื่อง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับ 10 ปีที่ผ่านมาจะมีภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติแล้วทั้งหมด 221 เรื่อง 


ทั้งนี้ หอภาพยนตร์จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ทั้ง 11 เรื่อง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นี้ทาง Facebook หอภาพยนตร์ www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage


กำหนดการ

14.00 น. พิธีประกาศภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2564

            - ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ กล่าวรายงาน

            - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2564 พร้อมกล่าวแสดงความยินดี

            - ชมวีดิทัศน์ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2564

            - วีดิทัศน์ความรู้สึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2564

14.40 น. เสวนามรดกภาพยนตร์ภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2564 กับตัวแทนกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์ ดังนี้

1. กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 

2. กษิดิศ อนันทนาธร

3. ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์

4. ศรัณย์ ทองปาน

5. พรพิชิต พัฒนถาบุตร

ดำเนินรายการโดย โสภิต  หวังวิวัฒนา


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 11

1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ 

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ

2. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์

เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์

3. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้นไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ  มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ

4. บูรณภาพ 

คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่างๆ

5. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน

เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

6. อิทธิพลต่อคนและสังคม

ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน


รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์

1. กฤติยา กาวีวงศ์ ภัณฑารักษ์

2. กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ

3. กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์

4. ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา

5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์

6. ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศึกษา

7. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ นักประวัติศาสตร์

8. ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักประวัติศาสตร์

9. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์

10. ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี ครีเอทีฟ 

11. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ บรรณาธิการ

12. พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ นักเขียน

13. ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ นักวิชาการด้านรัฐศาตร์

14. ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์

15. พรพิชิต พัฒนถาบุตร นักวิชาการอิสระ

16. พรรณราย โอสถาภิรัตน์ นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

17. พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ผู้กำกับภาพยนตร์

18. ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ นักวิชาการด้านภาพยนตร์

19. พิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์

20. ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ บรรณาธิการ 

21. มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์

22. รัศมี เผ่าเหลืองทอง นักเขียนบทละคร

23. ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้กำกับการแสดง

24. ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ นักประวัติศาสตร์

25. ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง นักวิชาการด้านภาพยนตร์และวัฒนธรรมศึกษา

26. วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการ

27. ศรัณย์ ทองปาน นักเขียนสารคดี

28. ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์แรงงาน

29. ไศลทิพย์ จารุภูมิ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

30. สกุล บุณยฑัต บรรณาธิการ

31. สมเกียรติ์ วิทุรานิช ผู้กำกับภาพยนตร์ 

32. ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา

33. สุภัตรา ภูมิประภาส นักเขียน นักแปล

34. โสภิต หวังวิวัฒนา นักจัดรายการวิทยุ

35. อรรถ บุนนาค นักเขียน นักแปล

36. อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักวาดการ์ตูนการเมือง

37. อัษฎาวุธ สาคริก นักดนตรีและที่ปรึกษางานศิลปวัฒนธรรม

38. ผศ.อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ผู้กำกับภาพยนตร์


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด