ประกาศการให้บริการ ผู้มาใช้บริการหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศหอภาพยนตร์ เรื่อง การให้บริการผู้มาใช้บริการหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของไทย นั้น โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการของหอภาพยนตร์ให้สอดรับกับสถานการณ์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 


1. หากผู้มาใช้บริการของหอภาพยนตร์มีประวัติการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อิตาลี  อิหร่าน เยอรมัน และฝรั่งเศส หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้เดินทางไปประเทศดังกล่าว มาน้อยกว่า 14 วัน หอภาพยนตร์ขอความกรุณาท่านงดเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดต่อกิจการใด ๆ ของหอภาพยนตร์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
2. หอภาพยนตร์จะคัดกรองผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า หากพบผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม อ่อนเพลีย หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ 
หากมีความจำเป็นจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ ท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ที่หอภาพยนตร์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่ท่านมาติดต่อได้ทราบด้วย
3. หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มาใช้บริการและผู้มาติดต่อหอภาพยนตร์ทุกท่านไว้ กรณีหากภายหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการในพื้นที่หอภาพยนตร์ในวันหนึ่งวันใด หอภาพยนตร์จะได้สามารถติดต่อแจ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการในวันดังกล่าวได้ทราบ 
4. หอภาพยนตร์ได้เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ให้บริการ โรงภาพยนตร์ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและห้องนิทรรศการต่าง ๆ หลังปิดให้บริการและก่อนเปิดให้บริการทุกวัน และเน้นการเช็ดทำความสะอาดในบริเวณที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น ราวจับบันได ราวกันตก มือจับประตู เป็นต้น และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อสามารถล้างมือได้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กดปุ่ม "คลิก" ด้านล่างเพื่ออ่านประกาศอย่างเป็นทางการ
เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด