ประกาศการให้บริการ ผู้มาใช้บริการหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศหอภาพยนตร์ เรื่อง การให้บริการผู้มาใช้บริการหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของไทย นั้น โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการของหอภาพยนตร์ให้สอดรับกับสถานการณ์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 


1. หากผู้มาใช้บริการของหอภาพยนตร์มีประวัติการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อิตาลี  อิหร่าน เยอรมัน และฝรั่งเศส หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้เดินทางไปประเทศดังกล่าว มาน้อยกว่า 14 วัน หอภาพยนตร์ขอความกรุณาท่านงดเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดต่อกิจการใด ๆ ของหอภาพยนตร์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
2. หอภาพยนตร์จะคัดกรองผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า หากพบผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม อ่อนเพลีย หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ 
หากมีความจำเป็นจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ ท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ที่หอภาพยนตร์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่ท่านมาติดต่อได้ทราบด้วย
3. หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มาใช้บริการและผู้มาติดต่อหอภาพยนตร์ทุกท่านไว้ กรณีหากภายหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการในพื้นที่หอภาพยนตร์ในวันหนึ่งวันใด หอภาพยนตร์จะได้สามารถติดต่อแจ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการในวันดังกล่าวได้ทราบ 
4. หอภาพยนตร์ได้เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ให้บริการ โรงภาพยนตร์ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและห้องนิทรรศการต่าง ๆ หลังปิดให้บริการและก่อนเปิดให้บริการทุกวัน และเน้นการเช็ดทำความสะอาดในบริเวณที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น ราวจับบันได ราวกันตก มือจับประตู เป็นต้น และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อสามารถล้างมือได้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กดปุ่ม "คลิก" ด้านล่างเพื่ออ่านประกาศอย่างเป็นทางการ
เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 10

17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63  กิจกรรม

หอภาพยนตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการศึกษาด้านภาพยนตร์  ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 10  วันจันทร์ที่ 17  สิ...

อ่านรายละเอียด

ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

8 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63  กิจกรรม

หอภาพยนตร์ขอเชิญชม "Lost Horizon" หนังคลาสสิกอเมริกันเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี 1937 ของยอดผู้กำกับ แฟรงก์ คาปรา ที่ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มคนผิวขาวซึ่งพลัด...

อ่านรายละเอียด

ภาพยนตร์สโมสร: เอหิปัสสิโก Come and See

15 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63  กิจกรรม

รายการ “ภาพยนตร์สโมสร” ดูหนังและสนทนากันที่หอภาพยนตร์เดือนสิงหาคมนี้  เชิญชม “เอหิปัสสิโก” หรือ  “Come and See”  ภาพยนตร์สารคดีที่พาผู้...

อ่านรายละเอียด