งดฉายภาพยนตร์

17 พฤษภาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

2563

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 0 นาที

ภาษา -


ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งรวมไปถึงโรงภาพยนตร์หยุดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของดฉายภาพยนตร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ