ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: VIETNAM

โรงศรีศาลายา

14 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
S-Express: CAMBODIA

โรงศรีศาลายา

15 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
S-Express: SINGAPORE

โรงศรีศาลายา

15 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
S-Express: INDONESIA

โรงศรีศาลายา

15 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
S-Express: MALAYSIA

โรงศรีศาลายา

16 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
S-Express: BRUNEI

โรงศรีศาลายา

17 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
SHORT PITCHING 2019

โรงศรีศาลายา

19 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
S-Express: LAOS

โรงศรีศาลายา

21 ธันวาคม 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23