เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

image

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้ความร่วมมือกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ SEAMEO (SEAMEO STEM-ED) และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากโรลส์-รอยซ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Rolls-Royce Southeast Asia) โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นพื้นที่สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์


โดยหัวข้อในปีนี้ได้หยิบยก เรื่อง “การสร้างความเท่าเทียม” ซึ่งถือเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ จึงนำไปสู่การจัดกิจกรรมภายใต้ หัวข้อ “โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์”   ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศ ความหลากหลายในแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม รวมไปถึงภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมทั้งสิ้น 33 เรื่อง จาก 18 ประเทศทั่วโลก


เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ณ หอภาพยนตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

Media Dystopia

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME