Coming of Daze วันผันผ่านของวัยว้าวุ่น

สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร) : หนึ่งศตวรรษ สามศิลปินจากเวทีละครถึงโลกหนังไทย

ชาลี อินทรวิจิตร : หนึ่งศตวรรษ สามศิลปินจากเวทีละครถึงโลกหนังไทย

สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ : หนึ่งศตวรรษ สามศิลปินจากเวทีละครถึงโลกหนังไทย

Movies to GO - Border Crossings in Hong Kong Cinema - Thailand

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

KinoFest 2023

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME