ผลการค้นหาข้อมูล “ ข่าวสาร ” แสดงข้อมูล 1-10 จาก “ 63 ” รายการ


16 กุมภาพันธ์ 2564 หอภาพยนตร์ เปิดให้บริการอาคารสรรพสาตรศุภกิจ
ข่าวสาร ข่าวสาร
[ภาพยนตร์บริการข่าวสารไทย]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน
ข่าวสาร ข่าวสาร
ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564
ข่าวสาร ข่าวสาร
ระบบโทรศัพท์ของหอภาพยนตร์ขัดข้อง
ข่าวสาร ข่าวสาร
ประกาศ บุคลากรหอภาพยนตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย
ข่าวสาร ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสร้างสรรค์งานวิดีโอจัดวาง "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม"
ข่าวสาร ข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อหอภาพยนตร์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ข่าวสาร ข่าวสาร
อบรมนักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน ในรูปแบบออนไลน์
ข่าวสาร ข่าวสาร