Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 3 หอภาพยนตร์


สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติอิตาลี (Museo Nazionale del Cinema) ขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ Dolce Vita: Italian Cinema and Culture ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องนิทรรศการชั้น 3 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 


Dolce Vita: Italian Cinema and Culture เป็นนิทรรศการที่การเฉลิมฉลองศิลปะภาพยนตร์และประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของอิตาลี และยังเป็นการใช้ภาพยนตร์เป็นประตูเพื่อทำความรู้จักกับวัฒนธรรมในแง่มุมอื่น ๆ เช่น อาหาร การท่องเที่ยว และจิตวิญญาณของความเป็น “เมือง” อันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้อิตาลีเป็นประเทศที่น่าหลงใหล ทั้งหมดนี้จัดแสดงผ่านภาพถ่าย โปสเตอร์ คลิปภาพยนตร์ และภาพยนตร์วนลูปแบบ VR 


Dolce Vita: Italian Cinema and Culture เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองปีที่ 76 ของสาธารณรัฐอิตาลี (76th Day of the Italian Republic) งานแสดงจะมีขึ้นที่ห้องนิทรรศการชั้น 3 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2565


มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า

นิทรรศการลานไปดวงจันทร์

นิทรรศการภาพค้างติดตา: Persistence of vision

นิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว