คู่มือการใช้ ๑๐ ภาพยนตร์ นำร่องในห้องเรียน

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ

เลขเรียกหนังสือ FT5 510.11 ห54 ค72 2562

ผู้แต่ง(บุคคล) ฝ่ายเผยแพร่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผู้เรียบเรียง.


รายการข้อมูลอย่างละเอียด

Author/Director

ฝ่ายเผยแพร่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผู้เรียบเรียง.

Physical description

ภาพยนตร์ 10 เรื่อง นำร่องของโครงการนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียนในคู่มือนี้เหมาะสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แต่ละเรื่องจะมีคำอธิบายความสำคัญ และตัวอย่างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถเลือกนำไปใช้ประกอบในรายวิชาที่สอนได้อย่างเหมาะสม.

เพิ่มเติม