ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน
เชิด ทรงศรี

ขั้นตอนการทำสำเนา

การขอทำสำเนาภาพยนตร์หรือเอกสารสนเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการทำสำเนาภาพยนตร์หรือเอกสารสนเทศในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้บริการของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี โดยมีขั้นตอนขอใช้บริการดังนี้
 • ขั้นตอนที่ 1

  ทำหนังสือคำขออนุญาต

 • ขั้นตอนที่ 2

  เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบลิขสิทธิ์

  2.1 กรณีมีเจ้าของลิขสิทธิ์และยังมีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์

  1. ผู้ขอทำสำเนาติดต่อขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงเพื่อขอทำสำเนา

  2. ให้ผู้ที่ขออนุญาตนำหนังสือซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เพื่อทำสำเนาจากเจ้าของลิขสิทธิ์มอบแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

  3. ให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายอนุมัติให้จัดทำสำเนาตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ

  2.2 กรณีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบกำหนดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้จัดทำสำเนาตามคำขอ

  2.3 กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าของลิขสิทธิ์และยังมีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่หรือไม่หรือหากต้นฉบับนั้นเสื่อมสภาพ ชำรุด หรือมีความจำเป็นด้านการอนุรักษ์ หอภาพยนตร์จะไม่ให้บริการทำสำเนาภาพยนตร์หรือเอกสารสนเทศดังกล่าว

 • ขั้นตอนที่ 3

  เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาหากได้รับการอนุมัติจะนัดหมายและแจ้งอัตราค่าธรรมกับผู้ขอทำสำเนา

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี มีดังนี้

1. อัตราค่าบริการทำสำเนาภาพยนตร์จาก DVD-R ต่อ 1 เรื่อง

ภาพยนตร์ข่าว/ภาพยนตร์สารคดี

10 นาทีเรียก 1,000 บาท

10 นาทีต่อไป 300 บาท

ภาพยนตร์เรื่อง

30 นาทีแรก 1,000 บาท

10 นาทีต่อไป 300 บาท

2. อัตราค่าบริการทำสำเนาแถบบันทึกเสียงเป็นไฟล์ mp3 หรือ wav

เสียงบันทึก

10 นาทีเรียก 50 บาท

10 นาทีต่อไป 10 บาท

3. ค่าบริการทำสำเนาเอกสารสนเทศ

หนังสือ

2 บาท/หน้า

เอกสารจดหมายเหตุ

0 บาท/แผ่น

ภาพนิ่ง

15 บาท/รูป (ไม่เกิน A4)

ใบปิดภาพยนตร์

15 บาท/รูป

4. อัตราค่าบริการทำสำเนาเอกสารสนเทศ ทำสำเนาเป็นไฟล์ดิจิทัลบน CD-R, DVD-R

เอกสารจดหมายเหตุ ความละเอียดของภาพไม่เกิน 200 dpi

20 บาท/แผ่น

ภาพนิ่ง ความละเอียดของภาพไม่เกิน 200 dpi

30 บาท/รูป

ภาพนิ่ง ความละเอียดของภาพไม่เกิน 600 dpi

100 บาท/รูป

ใบปิดภาพยนตร์ ความละเอียดของภาพไม่เกิน 200 dpi

30 บาท/รูป

ใบปิดภาพยนตร์ ความละเอียดของภาพไม่เกิน 600 dpi

100 บาท/รูป

เพิ่มเติม

หากคุณคือผู้ไม่หวังผลกำไร
กรณีที่ผู้ขอใช้เป็นหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีหนังสือจากสถานศึกษายืนยันการนำสำเนาภาพยนตร์หรือเอกสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษา หากประสงค์จะขอรับการพิจารณาลดหย่อยค่าธรรมเนียมการให้บริการทำสำเนาภาพยนตร์หรือเอกสารสนเทศให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายพิจารณาลดหย่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราที่กำหนดโดยมีเงื่อนไขว่าในภาพยนตร์หรือเอกสารสนเทศที่ขอทำสำเนาจะมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ของหอภาพยนตร์ติดอยู่
ติดต่อ ขอใช้บริการทำสำเนาได้ที่
02-482-2013-14 ต่อ 104