นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2551 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปี 2528 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปี 2524 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2560 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • ปี 2554 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • ปี 2551 - 2554 เลขานุการกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • ปี 2543 - 2551 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 3114