นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2519 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2525 ระดับปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2545 ผู้อำนวยการกอง (นิติกร 8)
 • ปี 2546 ผู้อำนวยการ (นิติกร 9) บส.
 • ปี 2550 ผู้อำนวยการ (นักพัฒนาระบบราชการ 9 บส.)
 • ปี 2551 ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง)
 • ปี 2554 ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
 • ปี 2558 รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
 • ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
 • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 3114