นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2519 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปี 2525 ระดับปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2545 ผู้อำนวยการกอง (นิติกร 8)
  • ปี 2546 ผู้อำนวยการ (นิติกร 9) บส.
  • ปี 2550 ผู้อำนวยการ (นักพัฒนาระบบราชการ 9 บส.)
  • ปี 2551 ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง)
  • ปี 2554 ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
  • ปี 2558 รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
  • ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ข้าราชการบำนาญ