นายประวิทย์ แต่งอักษร
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2528 ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
  • เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ให้กับนิตยสาร “สตาร์พิคส์”, นิตยสาร “สีสัน” และหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  • ปี 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิชา “การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์” ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปัจจุบัน ภาควิชาภาพยนตร์เปล่่ียนเป็น คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์)
  • ปี 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิชา “ทฤษฎีภาพยนตร์และการวิจารณ์” คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปี 2533 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมบรรยายหลักสูตร “ภาพยนตร์วิจักษณ์” การอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านภาพยนตร์ จัดโดยมูลนิธิหนังไทย
  • ปี 2556 - 2559 ผู้ร่วมบรรยายหลักสูตรอบรม “ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น” จัดโดยสถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
  • ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • นักวิจารณ์ภาพยนตร์ , อาจารย์พิเศษ
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 3114