ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 3114