ดร. มารุต บูรณรัช
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2538 ระดับปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปี 2542 ระดับปริญญาโท Master of Science in Information Science University of Pittsburgh, USA
  • ปี 2547 ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Information Science University of Pittsburgh, USA
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2548 – 2560 นักวิจัย สังกัดห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2561 - ปัจจุบัน นักวิจัยอาวุโส ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 3114