นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ประธาน

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2517 ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปี 2520 ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2555 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • ปี 2554 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • ปี 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  • ปี 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
  • ปี 2546 เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • ปี 2545 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ข้าราชการบำนาญ 
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-482-2014 ต่อ 3114